Objectius

OBJECTIUS DEL CONGRÉS

L’Associació Catalana d’Amics de l’Aigua va sotmetre a la consideració del Comitè Científic-Tècnic del Congrés una primera relació de temes a tractar dins la programació del Congrés, que fou ampliada pels seus membres, restant establerta de la forma següent:

 • Garantia d’abastament
 • Aigua i dret humà
 • Reutilització
 • Tarifes. Unificació de criteris
 • Aigua i Smart City
 • El regulador dels serveis del cicle de l’aigua
 • La participació pública. Pedagogia, Transparència i Confiança
 • El defensor dels usuaris
 • Els Plans de Gestió (DCFC i Ebre)
 • L’eficiència energètica en el cicle de l’aigua
 • La investigació en el món de l’aigua. Noves tecnologies
 • Sequera/Inundacions: un binomi pervers
 • Dinamització de l’Administració Hidràulica: propostes econòmiques
 • El sector agroalimentari: trinomi aigua/energia/aliments
 • Aprofitament de les aigües subterrànies
 • Col·laboració pública/privada en la gestió dels serveis del cicle de l’aigua
 • Canvi climàtic i qualitat de les aigües
 • Sensibilització ciutadana al voltant de l’aigua
 • Restauració del medi natural
 • Economia circular