Estructura

PROGRAMA DEL CONGRÉS

El programa del Congrés s’estructura en un conjunt de 6 sessions temàtiques, en cadascuna de les quals, en general, es desenvolupen 2 o 3 Ponències, s’exposen experiències pràctiques i finalment, es duu a terme una Taula Rodona referida al contingut bàsic de la sessió.

Pot consultar aquesta pàgina per descarregar el programa del congrés.

EXPOSICIÓ NARRATIVA DE LES SESSIONS

1a. Sessió: “Aigua i medi natural"

En consonància amb el lema del Congrés “L’aigua com a recurs sostenible”, el programa dedica una atenció especial a l’exposició i mesures per mitigar les conseqüències del canvi climàtic a mig i llarg termini i a tots aquells aspectes relacionats amb la restauració del medi natural.

La Taula Rodona d’aquesta Sessió versarà sobre un tema dual tan candent a Catalunya com és la sequera i les inundacions, aspectes ambdós que històricament ha patit la societat catalana.

2a. Sessió: “Governança de l’aigua"

La singularitat hidrològica de Catalunya (la meitat del seu àmbit territorial és competència de la Generalitat, mentre que l’altra meitat depèn de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre) condiciona els elements de planificació, ara en fase de revisió periòdica, que el Congrés analitzarà.

D’altra banda, la problemàtica de la gestió del sanejament en alta a Catalunya necessita d’un espai de debat, de la mateixa manera que el debat que s’està obrint parcialment a la societat sobre una pretesa remunicipalització dels serveis del cicle de l’aigua (no es pot remunicipalitzar allò que ja és municipal) obliga al tractament d’aquesta qüestió.

3a. Sessió: “Gestió de les infraestructures hidràuliques"

Aquesta sessió pretén aprofundir en la reflexió de la necessitat d’incrementar la garantia de subministrament d’aigua, fonamentalment a l’àmbit metropolità de Barcelona i també a la conca de la Muga, junt amb la millora constant en els procediments de gestió dels serveis del cicle de l’aigua, amb la tendència a una gestió integrada dels recursos hídrics, superficials, subterranis i regenerats.

4a. Sessió: “Usuaris de l’aigua"

Es tracta d’una sessió que neix amb la pretensió de manifestar la preocupació social de l’organització del Congrés sobre la prestació dels serveis de l’aigua, manifestada per la constatació de l’aigua com a dret humà, per donar importància tant a la figura del defensor de l’usuari com als elements de participació pública, transparència i sensibilització ciutadana.

5a. Sessió: “I+D+i en el sector de l’aigua"

Molt important sessió que relaciona la importància de l’activitat investigadora amb el model de país que volem, destacant l’important paper que els professionals catalans tenen, a hores d’ara, en els processos europeus d’investigació sobre l’aigua.

6a. Sessió: “Aigua, sostenibilitat i economia circular"

Tres elements important concorren en aquesta sessió: el destacar el paper del sector agroalimentari (la indústria més important de Catalunya) en el trinomi aigua, energia i fabricació d’aliments, impulsar procediments d’eficiència energètica en la gestió, introduint alhora el concepte de petjada hídrica (quantitat d’aigua que es necessita per fabricar cada aliment), tot dins l’àmbit d’estudi de la creixent importància que l’economia circular està assolint en la prestació dels diferents serveis del cicle de l’aigua.